Disclaimer

Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De pagina’s en overige inhoud van onze website zijn eigendom van Qvité Uitzendbureau B.V. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Qvité Uitzendbureau B.V. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van Qvité Uitzendbureau B.V. vallen.

Deze website van Qvité Uitzendbureau B.V. – waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Qvité Uitzendbureau B.V. en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Qvité Uitzendbureau B.V. van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Qvité Uitzendbureau B.V.

Qvité Uitzendbureau B.V. wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Qvité Uitzendbureau B.V. streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Qvité Uitzendbureau B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen. 
De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving. 

Privacy statement
Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Qvité Uitzendbureau B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. 

Verstrekken gegevens aan derden
Teneinde werk voor u te vinden, stelt Qvité Uitzendbureau B.V. de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan Qvité Uitzendbureau B.V. uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten.

Qvité Uitzendbureau B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.

Qvité Uitzendbureau B.V. zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.
 
Gebruik logbestanden
De internetsite van Qvité Uitzendbureau B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina’s zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite. 

Qvité Uitzendbureau B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.
 
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact opnemen met ons kantoor te Zwolle: 038-4254490


Qvité Uitzendbureau B.V.
Sassenstraat 22
8011 PC Zwolle

T: 038 425 44 90
F: 038 422 94 97
E: info@qvite.nl