Algemene voorwaarden

Op de aanbieding zijn deze Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van toepassing. Voor het aangaan van een dienstverband met een uitzendkracht door de opdrachtgever, hanteert Qvité Uitzendbureau een inleentermijn van 9 fulltime gewerkte maanden, oftewel gelijk aan 1560 gefactureerde uren. Indien de opdrachtgever de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt voordat de terbeschikkingstelling 13 weken heeft geduurd; een vergoeding ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over een periode van 9 fulltime gewerkte maanden wordt berekend.
Tussen 13 weken en 26 weken geldt 20% en na 26 fulltime weken 15% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over een periode van 9 fulltime gewerkte maanden.

Doorlenen

Indien de opdrachtgever de ter beschikking gestelde uitzendkracht ter beschikking stelt aan een 3e rechtspersoon, oftewel het doorlenen aan een ander, dan zullen deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven bij u als onze 1e opdrachtgever.

Vrijwaring aansprakelijkheid voor schade

De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Onkosten

Het tarief is exclusief eventuele onkosten als bijvoorbeeld reiskosten. Deze zullen pas na overleg en toestemming van de opdrachtgever worden toegepast.

Betalingstermijn

Conform onze leveringsvoorwaarden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Al onze tarieven zijn exclusief 21% BTW. (BTW verlegd indien van toepassing).

Regelgeving

Qvité Uitzendbureau is gebonden aan de regels zoals vermeld in:

  1. Algemene voorwaarden voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten;
  2. CAO uitzendkrachten;

Prijswijzigingen

Het tarief zal worden aangepast indien, tijdens de duur van een opdracht, de beloning van de werknemer hoger mocht worden door:

Enige maatregel van overheidswege en/of enige maatregel van andere organen op grond van enig wettelijk voorschrift.
En indien het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd/verlaagd.


Qvité Uitzendbureau B.V.
Sassenstraat 22
8011 PC Zwolle

T: 038 425 44 90
F: 038 422 94 97
E: info@qvite.nl